Premiegegevens 2017 bekend

Per 1 januari 2017 hebben we het pensioenreglement van Reiswerk Pensioenen op een aantal punten gewijzigd. Hieronder lees je wat er verandert en wat hetzelfde blijft.

Wat er verandert

Premie
De premie voor 2017 verhogen we van 21,7% naar 23,2%. Om de pensioenregeling ook voor de lange termijn toekomstbestendig te maken, zou de premie eigenlijk nog verder verhoogd moeten worden. Dat vinden we niet wenselijk. Daarom hebben we in overleg met cao-partijen in de reisbranche de premie vastgesteld op 23,2%.

Maximumbedrag
Het maximumbedrag waarover jouw werknemer ruimte voor later opbouwt, hebben we verhoogd van € 47.400 naar € 48.111 per jaar. Deze stijging is afgeleid van de collectieve loonsverhoging die op 1 juli 2016 is vastgelegd in de cao. Is het salaris van jouw werknemer hoger dan € 48.111? Dan bouwt hij over dat deel geen pensioen op, tenzij jij voor jouw werknemers een excedentregeling hebt afgesloten.

Wat er niet verandert

Pensioenleeftijd 67 jaar
Per 1 januari 2015 hebben we de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Dat geldt nog steeds.

Franchise
Het eerste deel van het loon waarover jouw werknemers geen ruimte voor later opbouwen (de franchise) laten we hetzelfde als in 2016: € 15.935.

Hoeveel bouwt jouw werknemer op?
Jaarlijks bouwen jouw werknemers 1,8% van hun pensioengevend salaris op voor later. Het pensioengevend salaris is het contractsalaris (inclusief vakantiegeld) tot € 48.111, min de franchise.

Is jouw werknemer ziek? Als een werknemer langdurig ziek wordt en je dit meldt bij Reiswerk Pensioenen, kan hij ook in zijn tweede ziektejaar over zijn volledige pensioengevende salaris ruimte voor later blijven opbouwen.

Premieoverzicht

Hier vind je de premiegegevens van 2017