Financiële positie Reiswerk Pensioenen eind 2014

29-1-2015

De voorlopige dekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen eind 2014 is 122,7 procent. Eind 2013 was de dekkingsgraad nog 122,0 procent.

Het pensioenvermogen per 31 december 2014 bedraagt € 261.763.000; de voorziening pensioenverplichtingen bedraagt € 213.322.000.

De dekkingsgraad is in 2014 in totaal met 0,7 procent gestegen. Deze stijging is door deze effecten te verklaren:

 • De dekkingsgraad is met 43,7 procent gestegen door het positieve beleggingsrendement inclusief het resultaat op de rentehedge. Het rendement per beleggingscategorie is uitgekomen op:

  • Aandelen: 11,58%
  • Vastrentende waarden: 9,07%
  • Alternatieve beleggingen: -24,14%
  • Liquide middelen: 0,22%
  • Liability Overlay Fund: 121,93%
  • Totaal rendement, inclusief rente afdekking: 36,10%

 • De rentetermijnstructuur is ten opzichte van december 2013 verder gedaald. De aan te houden technische voorziening is daardoor gestegen. Het totale effect van de wijziging van de rentetermijnstructuur op de dekkingsgraad is een daling van de dekkingsgraad met 29,0 procent.
 • De dekkingsgraad is daarnaast gedaald doordat per september 2014 een indexatie is verleend aan alle deelnemers van 1 procent. Als gevolg hiervan is de dekkingsgraad met 1,2 procent gedaald.
 • Ook is vanaf december 2014 een wijziging in de prognosetafel en ervaringssterfte verwerkt. Deze wijzigingen hebben een daling van de dekkingsgraad met 2,2 procent tot gevolg gehad.
 • Door het saldo van overige resultaten en kruiseffecten is de dekkingsgraad 10,6 procent gedaald.

De dekkingsgraad van 122,7 is hoger dan minimaal vereist. Dat staat ook in de grafiek hieronder. Dit betekent dat ons pensioenfonds financieel gezond is.

Reiswerk-dk-dec-2014


Nieuwe financiële spelregels per 1 januari 2015
Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad op een andere manier berekenen. De hierboven genoemde dekkingsgraden zijn gebaseerd op basis van de oude systematiek, omwille van de vergelijkbaarheid van de maandcijfers van 2014 toen de oude systematiek nog gold.

Deze dekkingsgraad berekend op de oude wijze is gebaseerd op:

 • De stand van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2014
 • 3-maands rentemiddeling

Omdat de hele pensioensector in 2015 overstapt op een andere berekeningssystematiek van de dekkingsgraad en wij daar alvast op willen anticiperen, publiceren we ook de dekkingsgraad op basis van de nieuwe systematiek.

Deze dekkingsgraad berekend op de nieuwe wijze is gebaseerd op:

 • De stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (januari 2014 t/m december 2014).

Op basis van deze nieuwe berekeningsmethode bedraagt de dekkingsgraad 126,1 procent per 1 januari 2015.

De hoogte van de beide dekkingsgraden verschilt vanwege de berekeningswijze. Met name de 12-maands middeling van de dekkingsgraad is hierop van invloed.

Vooruitblik 2015

De ontwikkeling van de dekkingsgraad is, zoals ook hiervoor is gebleken, sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de beleggingsresultaten. Hierdoor kunnen wij geen uitspraak doen over de verwachte dekkingsgraadontwikkeling.

Per 1 januari is de pensioenleeftijd aangepast van 65 jaar naar 67 jaar en is het opbouwpercentage verhoogd van 1,65 procent bij pensioenleeftijd 65 jaar naar 1,8% bij pensioenleeftijd 67 jaar. In 2015 zal Reiswerk Pensioenen het beleid aanpassen aan de vereisten vanuit de wet Financieel Toetsingskader pensioenfondsen. Zodra meer bekend is over de beleidsaanpassingen zullen wij de werkgevers, de deelnemers en de gepensioneerden hierover informeren.