Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds is te laag. Daarom maakten we een herstelplan. Het 'herstelplan' is geen notitie waarin een plan is geformuleerd, maar bestaat uit digitaal ingevulde staten van De Nederlandsche Bank met allerlei kengetallen waaronder de premie, premiebijdragen, verwacht rendement, vrijval solvabiliteit bij verleende uitkeringen, de toe te kennen indexaties, eventuele resultaten uit extra maatregelen en de berekende dekkingsgraden van toekomstige jaren.

Uit het herstelplan moet blijken dat de financiële positie van Reiswerk Pensioenen binnen een bepaalde periode is hersteld tot de vereiste dekkingsgraad. Zolang het fonds in een tekortsituatie zit, zal het herstelplan jaarlijks worden vernieuwd. De maximale periode waarin de tekortsituatie moet zijn opgeheven, is 10 jaar.

Uit het ingediende herstelplan blijkt dat de financiële positie van Reiswerk Pensioenen in 2028 volledig is hersteld, zonder het hoeven treffen van aanvullende maatregelen. De Nederlandsche Bank heeft het ‘herstelplan’ goedgekeurd. Verder blijkt dat wij de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken de eerst komende jaren niet en daarna maar gedeeltelijk kunnen verhogen.